Prawo konkurencji i reklamy

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności w produkcji przemysłowej, budownictwie, handlu i usługach. Nasi prawnicy uczestniczyli w licznych postępowaniach dotyczących zwalczania przejawów nieuczciwych praktyk rynkowych.

 

Reprezentujemy klientów w sprawach spornych dotyczących m.in. wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów lub usług, naśladownictwa produktów lub ich opakowań czy też nieuprawnionego posługiwania się nazwą przedsiębiorstwa.

 

Zajmujemy się doradztwem w kwestiach naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa zarówno przez pracowników przedsiębiorcy, jak i jego konkurentów rynkowych. Pomagamy w przypadkach, w których zarzutem jest nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy gospodarczej, utrudniania dostępu do rynku przez inny podmiot lub przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną.

 

Występujemy w sprawach sądowych, których przedmiotem jest nieuczciwe przejęcie bazy klientów lub kontaktów firmowych, jak również sprzeczne z dobrymi obyczajami nakłanianie pracowników do zmiany miejsca pracy.

 

Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie nieuczciwej lub zakazanej reklamy oraz rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie, a także stosowania niedopuszczalnych metod promocji czy marketingu.

 

Ostatecznie świadczymy pomoc prawną w różnego rodzaju sytuacjach, kiedy pojawiają się wątpliwości  co do ustalenia, który z przedsiębiorców ma prawo używać oznaczenia przedsiębiorstwa oraz korzystać z jego dóbr niematerialnych w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo to uległo likwidacji, podziałowi lub przekształceniu, a brak w tym zakresie porozumienia między zainteresowanymi stronami.